• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část sedmá (čl. 2360 - 2788)


247.

Při jaké výši zpoždění vlaku s přepravou cestujících je výpravčí povinen dohlížet, aby byli včas cestující informováni?

248.

Při jaké změně zpoždění vlaku s přepravou cestujících je výpravčí povinen dohlížet, aby byli cestující včas informováni?

249.

Předvídaný odjezd musí být ohlášen:

250.

Může kromě výpravčího dávat a přijímat samostatné hlášení předvídaného odjezdu i jiný zaměstnanec?

251.

V jakém časovém rozmezí se provádí hlášení předvídaného odjezdu, pokud ZDD nestanovuje jinak?

252.

V přilehlém mezistaničním úseku je ručně ovládané PZZ, které ovládá závorář. Může výpravčí dovolit průjezd vlak před časem předvídaného odjezdu?

253.

Je hlášení předvídaného odjezdu závazným slovním zněním?

254.

Smí odjet vlak s nezavěšeným postrkem, jestliže předvídaný odjezd nebyl ohlášen všem zaměstnancům, kterých se jízda tohoto vlaku týká?

255.

Jak výpravčí v dopravním deníku dokumentuje zrušení samostatného hlášení předvídaného odjezdu?

256.

Kdy se hlásí skutečný odjezd vlaku?

257.

Jízdy vlaků se zabezpečují:

258.

Jízdy vlaků se nezabezpečují:

259.

Odhláška je:

260.

Zjištění, že vlak dojel celý, je možno provést:

261.

Zjištění, že vlak dojel celý, je možno provést dotazem u člena doprovodu vlaku:

262.

Při telefonickém dorozumívání se na obousměrně pojížděných traťových kolejích zabezpečuje jízda všech vlaků:

263.

Na jednosměrně pojížděných traťových kolejích se při telefonickém dorozumívání zabezpečuje jízda následných vlaků:

264.

Použije-li se při nabídce a přijetí jiného spojení než traťového telefonního, musí se oba výpravčí ohlásit:

265.

Který výpravčí zapisuje nabídku vlaku?

266.

Který výpravčí zapisuje přijetí vlaku?

267.

Který výpravčí zapisuje odmítnutí nabídky vlaku?

268.

Kdo a jak zapisuje odmítnutí nabídky výchozího vlaku, který ještě v dopravním deníku není zapsán?

269.

Výpravčí smí vlak nabídnout:

270.

Nabídka zní:

271.

Při jízdě vlaku v traťových oddílech zní nabídka pro následný vlak:

272.

Může výpravčí při jízdě vlaku v mezistaničním oddílu spojit odhlášku s nabídkou dalšího vlaku?

273.

Nemá-li výpravčí sousední stanice námitek, přijme vlak slovy:

274.

Nemůže-li výpravčí vlak přijmout, odmítne jej slovy:

275.

Jak zní závazné slovní znění zrušení přijetí vlaku?

276.

Jak výpravčí v dopravním deníku dokumentují zrušení přijetí vlaku?

277.

Odhláška se smí dát až když:

278.

Odhláška se dává slovy:

279.

Příjem telefonické odhlášky se potvrdí takto:

280.

Nedojde-li telefonická odhláška v čase, kdy měl vlak již prostorový oddíl opustit, dotáže se výpravčí (hláskař) zaměstnance v přední dopravně takto:

281.

Není-li prostorový oddíl ještě volný, odpoví zaměstnanec, dotazovaný při telefonickém dorozumívání na dotaz "Dojel vlak 149 do Olomouce?":

282.

Výpravčí pro udělení telefonické odhlášky použil mobilní telefon. Telefonická odhláška zní:

283.

Zavedení jízdy v mezistaničním oddíle na trati s telefonickým dorozumíváním a s traťovými oddíly zní:

284.

Ukončení jízd v mezistaničním oddílu na trati s telefonickým dorozumíváním zní:

285.

Na tratích s poloautomatickým blokem, jede-li vlak s nezavěšeným postrkem až do přední stanice se dává odhláška:

286.

Činnost automatického hradla:

287.

Přivolávací návěst na oddílovém návěstidle automatického hradla:

288.

Oddílové návěstidlo automatického hradla umožňuje dávat přivolávací návěst bez ohledu na:

289.

Jak dlouhé zdržení u vjezdového návěstidla, v mezistaničním úseku s oddílovým návěstidlem AH, musí výpravčí hlásit do zadní stanice?

290.

Vlak stojí před oddílovým návěstidlem AH, které je v poruše a nejde na něm obsloužit PN. Strojvedoucí má rádiové spojení s výpravčím přední stanice. Jakým způsobem dovolí výpravčí další jízdu vlaku?

291.

Činnost automatického bloku:

292.

K návěstidlům automatické bloku patří:

293.

Pro postrk, vracející se po obousměrně pojížděné traťové koleji nebo po správné koleji, oddílová návěstidla:

294.

Pro postrk, vracející se po nesprávné koleji, oddílová návěstidla správné koleje:

295.

Co se musí zkontrolovat před dovolením jízdy prvního vlaku po návratu nezavěšeného postrku?

296.

Nemožné dorozumění nastává při poruše:

297.

Povolenka pro první traťovou kolej dvoukolejné trati je:

298.

Povolenka pro jednokolejnou trať je:

299.

Každá povolenka má číslo:

300.

Jízdu podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění výpravčí strojvedoucímu nařídí:

301.

Výpravčí dokumentuje v dopravním deníku zahájení jízdy podle rozhledových poměrů takto:

302.

Může za nemožného dorozumění výpravčí vypravit ze stanice sunutý vlak?

303.

Může za nemožného dorozumění výpravčí uskutečnit ze stanice jízdu PMD ke zjištění nebo obnovení sjízdnosti koleje?

304.

Výpravčí dokumentuje v dopravním deníku zrušení jízdy podle rozhledových poměrů takto:

305.

Nařizuje-li na trati s AH nebo AB výpravčí jízdu v mezistaničním oddíle a nemá kontrolu správné činnosti PZS, na kterých jsou závislá oddílová návěstidla (jsou proto opatřena štítem Op):

306.

Při poruše traťového zabezpečovacího zařízení:

307.

Při jízdě proti směru přijatého traťového souhlasu nebo při bezsouhlasovém stavu:

308.

Při jízdě po nesprávné koleji:

309.

Při odjezdu vlaku s nezavěšeným postrkem, vracejícím se z trati, na přivolávací návěst nebo kolem neobsluhovaného návěstidla:

310.

Zahájení telefonického dorozumívání na obousměrně pojížděné traťové koleji oznámí výpravčí takto:

311.

Zahájení telefonického dorozumívání pro jízdy po nesprávné koleji nebo proti směru přijatého traťového souhlasu, pokud je možno dávat při jízdách v opačném směru (po správné koleji nebo ve směru přijatého traťového souhlasu) odhlášky obsluhou (činností) traťového zabezpečovacího zařízení, oznámí výpravčí takto:

312.

Jaké dopravní opatření musí udělat výpravčí na trati s automatickým hradlem při nepředpokládaném návratu vlaku z trati?

313.

Na trati s automatickým hradlem, se smí vypravit první vlak podle telefonického dorozumívání, který pojede v mezistaničním oddílu:

314.

Na trati s automatickým blokem se smí vypravit první vlak podle telefonického dorozumívání, který pojede v mezistaničním oddílu:

315.

Při jízdě v mezistaničních úsecích s AB bez oddílových návěstidel se strojvedoucí vlaků zpravují písemným rozkazem:

316.

Nejsou-li zastávky vybaveny mimoúrovňovými přístupy nebo ostrovními nástupišti a vlaky s přepravou cestujících, které v zastávkách pravidelně nebo mimořádně zastavují, jedou po nesprávné koleji nebo proti správnému směru, jsou jízdy:

317.

Uvázl-li na širé trati vlak (PMD) a není-li znám důvod uváznutí:

318.

Musí-li se vlaky jednoho nebo obou směrů vypravovat při nepřijatém souhlasu, smějí vlaky jezdit jen po správné koleji. Výpravčí přednostního směru zavede jednosměrné pojíždění příslušné traťové koleje takto:

319.

Jízdy vlaků na dvou a vícekolejných tratích, vybavených zab. zař. pro jednosměrný provoz, se musí při obousměrném pojíždění traťové koleje zajišťovat:

320.

Při nepředpokládaných jízdách vlaků po nesprávné koleji se strojvedoucí o jízdě po nesprávné koleji zpravují písemným rozkazem:

321.

Při předpokládaných jízdách vlaků po nesprávné koleji podle výlukového rozkazu se strojvedoucí o jízdě po nesprávné koleji zpravují písemným rozkazem:

322.

Při jízdách vlaků po nesprávné koleji se strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla o platnosti vjezdového návěstidla u nesprávné koleje:

323.

Nemá-li nesprávná kolej vjezdové návěstidlo a není-li dovolen vjezd do stanice, musí strojvedoucí zastavit vlak jedoucí po nesprávné koleji nejdále:

324.

Strojvedoucí (popř. jím určený člen doprovodu vlaku) je ve stanici s DOZ na žádost traťového dispečera povinen zjistit zda:

325.

Strojvedoucí (popř. jím určený člen doprovodu vlaku) je ve stanici s DOZ na žádost traťového dispečera:

326.

Strojvedoucí vlaku s přepravou cestujících, který byl informován o prodloužení pobytu vlaku ve stanici s DOZ z důvodu čekání na přípoj:

      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •