• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •


      

Část čtvrtá (čl. 1505 - 2134)


105.

Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, tak návěst POSUN DOVOLEN:





106.

Nelze-li pro poruchu nebo i z jiné příčiny přestavit hlavní, seřaďovací, vyčkávací nebo spádovištní návěstidlo na návěst dovolující posun, dá svolení k posunu kolem takového návěstidla obsluhující zaměstnanec:





107.

Nelze-li pro poruchu nebo i z jiné příčiny přestavit hlavní, seřaďovací, vyčkávací nebo spádovištní návěstidlo na návěst dovolující posun, smí dát zaměstnanci řídícímu posun svolení k posunu kolem takového návěstidla:





108.

Zaměstnancem řídícím posun při posunu s posunovou četou je:





109.

Zaměstnancem řídícím posun při posunu bez posunové čety je vždy:





110.

Zaměstnancem řídícím posun při posunu za námezník je:





111.

Zaměstnancem řídícím posun při jízdě na a z vyloučené koleje je:





112.

Posunovou cestou se rozumí úsek koleje:





113.

Při posunu do sousedního posunovacího obvodu se smí nejdále posunovat:





114.

Nemůže-li výhybkář postavit najednou celou požadovanou posunovou cestu a postavená část posunové cesty nekončí u nepřenosného návěstidla platného pro posun:





115.

Výpravčí smí dát svolení k posunu jen když je mu:





116.

Obsah, který musí obsahovat svolení k posunu, oznámí výpravčí:





117.

Svolení k posunu dá nebo jeho případnou změnu oznámí výpravčí:





118.

Svolení výpravčího k posunu platí jako souhlas k posunu:





119.

Svolením k posunu na kolejích určených pro jízdu vlaku:





120.

Byl-li posun na rozkaz výpravčího zastaven, smí v něm zaměstnanec řídící posun pokračovat, až když:





121.

Ukončení posunu a uvolnění kolejí určených pro jízdy vlaků ohlásí ihned po ukončení posunu výpravčímu:





122.

Jak zní závazné slovní znění udělení souhlasu k posunu ústně nebo staničním rozhlasem při posunu kolem neobsluhovaného nepřenosného návěstidla platného pro posun:





123.

Jak zní závazné slovní znění udělení souhlasu k posunu radiostanicí?





124.

Jak zní závazné slovní znění udělení souhlasu k posunu ústně nebo staničním rozhlasem?





125.

Přestavení výhybek, výkolejek nebo uzavření PZZ pro zamýšlený posun:





126.

Při posunu s posunovou četou předává výhybkář souhlas k posunu:





127.

Pokud se mění posun v jízdu vlaku, aniž by posunový díl zastavil, vlaková cesta odjíždějícího vlaku začíná:





128.

Při posunu bez posunové čety zpravuje výhybkáře o postupu prací, způsobu provedení posunu a o všech mimořádnostech, které jim nemohou být známy:





129.

Pokud zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, zjistí, že posun nebude včas ukončen:





130.

Ve stanicích s kolejovými úseky musí při posunu s vozidly, která je nespolehlivě ovlivňují, ohlásit zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře:





131.

Ve stanicích s počítači náprav musí ohlásit zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, výpravčímu přímo nebo prostřednictvím výhybkáře vždy:





132.

Pokud výhybkář z důvodu jízdy vlaku přerušil posun:





133.

Pokud je sousední posunovací obvod v jiné stanici, v jiném obvodu stanice, na vlečce apod., tak je nutno tento posun sjednat:





134.

Odvolat souhlas k posunu a zrušit posunovou cestu, pokud posunový díl nestojí před nepřenosným návěstidlem platným pro posun s návěstí zakazující jízdu:





135.

Při posunu za označník musí být splněno, že:





136.

V mezistaničních úsecích s traťovým zabezpečovacím zařízením, vybaveným traťovým souhlasem v činnosti, smí dát výpravčí svolení k posunu za označník:





137.

Výpravčí smí dát svolení k posunu za označník:





138.

Nemá-li výpravčí, který dal strojvedoucímu svolení k posunu za označník, přijatý traťový souhlas, umístí:





139.

Posun za označník proti sobě ze sousedních stanic:





140.

Kdo zajistí při posunu za označník uzavření přejezdů s PZZ na širé trati, na které může posunový díl s ohledem na svou délku dojet?





141.

Co musí být vždy stanoveno v písemném rozkaze, musí-li být strojvedoucí o posunu za označník zpraven písemným rozkazem?





142.

Má-li výpravčí možnost zpravit strojvedoucího i vedoucího posunové čety o posunu za označník telekomunikačním zařízením za podmínky, že hovor je zaznamenáván na záznamové zařízení:





143.

Pokud při posunu za označník bude jízda posunového dílu prováděna pouze do úrovně vjezdového návěstidla:





144.

Pokud bude jízda posunového dílu při posunu za označník dovolena seřaďovacím (popř. hlavním) návěstidlem, které plní funkci označníku:





145.

Uskutečňuje-li se posun za označník za vlakem:





146.

O jízdě se zvýšenou opatrností při neúčinkování PZZ při posunu za označník:





147.

O tom, že u vjezdového návěstidla stojí vlak (PMD) při posunu za označník:





148.

Ukončení posunu za označník a uvolnění příslušné koleje ohlásí:





149.

Výpravčí o ukončení posunu za označník sousedního výpravčího:





150.

Posun za označník za nemožného dorozumění:





151.

Kolik minut před příjezdem jednotlivých druhů vlaků musí být nejpozději ukončen rušící posun?





152.

Je-li nutno nařídit přípravu vlakové cesty na kolej, na které bylo dovoleno posunovat, smí dát výpravčí příkaz k přípravě vlakové cesty jen tehdy pokud:





153.

Zaměstnanec řídící posun smí provést hlášení o zastavení posunu:





154.

Hlášení, že byl posun zastaven, není třeba:





155.

Je-li dovolen vjezd nebo odjezd vlaku smí se na kolejích sbíhajících se s vlakovou cestou posunovat jen k:





156.

Na kolejích, sbíhajících se s vlakovou cestou, dovolenou návěstí, umožňující jízdu rychlostí vyšší než 120 km/h:





157.

Posun v pokračování vlakové cesty, není-li přímo u vjezdové koleje hlavní návěstidlo:





158.

Při posunu na kolejích s trakčním vedením o odpojení přilehlého trakčního vedení:





159.

Ve stanicích, dopravnách D3, dopravnách RB, vlečkách provozovaných SŽDC a nákladištích, které jsou třeba jen z části ve spádu větším než 2,5 ‰ a ve vzdálenosti 50 m před tímto spádem není dovoleno posunovat s vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu:





160.

Při posunu přes přejezdy v případě poruchy PZZ:





161.

Časové vymezení platnosti rozkazu v písemném rozkaze o poruše PZZ při posunu se:





162.

V písemném rozkazu o poruše PZZ při posunu se místo čísla vlaku:





163.

Chybí-li u přejezdu (bez ohledu na vybavení PZZ) výstražná dopravní značka "Výstražný kříž pro železniční přejezd":





164.

Je-li zaměstnanec řídící posun při posunu s posunovou četou zpraven, že PZZ je poroucháno zajistí:





165.

Je-li zaměstnanec řídící posun při posunu bez posunové čety zpraven, že PZZ je poroucháno a nelze-li ve výjimečných případech přejezd s PZZ v poruše střežit:





166.

Jsou-li vozidla při posunu sunuta přes přejezd s PZZ v poruše:





167.

Při posunu za námezník se vlak změní v posunový díl v okamžiku:





168.

Při posunu za námezník dává zaměstnanec řídící posun pokyny k jízdě za úroveň návěstidla, které ukončuje vlakovou cestu:





169.

O tom, že bude posun prováděn bez posunové čety, rozhoduje:





170.

O tom, zda může být při posunu bez posunové čety prováděno sunutí vozidel, rozhoduje:





171.

Který z těchto PMD smí přepravovat cestující?





172.

V jakém případě může být PMD uskutečněn proti dovolené jízdě vlaku (jiného PMD)?





173.

Jakou rychlostí může jet PMD pro uvázlý vlak (PMD), jehož kilometrická poloha je uvedena v písemném rozkaze?





174.

Jakou rychlostí může jet PMD pro uvázlý vlak (PMD), není-li místo uváznutí známo?





175.

PMD musí být označen návěstmi:





176.

Pokud pro odjezd PMD ze stanice platí návěsti odjezdových (cestových) návěstidel dovolující jízdu vlaku; v tomto případě nepřenosná návěstidla platná pro posun:





177.

O platnosti návěstí dovolující jízdu vlaku výpravčí strojvedoucího PMD:





178.

Vjezdové návěstidlo pro vjezd PMD:





179.

Je-li vjezd PMD dovolován návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN), musí PMD zastavit nejdále:





180.

Je-li vjezd PMD dovolován návěstí PN, musí PMD zastavit nejdále:





181.

Je-li vjezd PMD dovolován telekomunikačním zařízením, návěstí SOUHLAS K POSUNU, ústním souhlasem nebo písemným rozkazem, musí PMD zastavit nejdále:





182.

Jízdu PMD, která začíná na širé trati, sjedná s výpravčím sousední stanice:





183.

Může během doby povoleného posunu PMD vjet se souhlasem příslušného výpravčího do stanice a znovu odjet na trať (opakované jízdy)?





184.

Během doby povoleného posunu má PMD uskutečnit opakované jízdy na trať a zpět do stanice. Jak bude výpravčí v tomto případě postupovat při sjednávání jednotlivých jízd a sepisování písemného rozkazu?





185.

Během doby povoleného posunu má PMD uskutečnit opakované jízdy na trať a zpět do stanice. Jak budou v tomto případě dokumentovány jízdy v dopravní dokumentaci?





186.

V mezistaničním úseku s traťovým zabezpečovacím zařízením, vybaveným traťovým souhlasem v činnosti, má výpravčí ve stanici, ze které je jízda PMD sjednána přijat traťový souhlas. Musí výpravčí zajistit traťový souhlas upamatovávací pomůckou?





187.

Co a kdy, po vjezdu PMD do stanice, ohlásí výhybkář výpravčímu vlastní stanice?





188.

Skutečný čas odjezdu PMD výpravčí sousední stanici:





189.

Rozkaz V PMD smí výpravčí strojvedoucímu vydat:





190.

Při jízdě PMD za účelem odvozu uvázlého vlaku nebo PMD , popř. části vlaku se v písemném rozkaze čas ukončení jízdy:





191.

Vydání rozkazu V PMD:





192.

Sepsání rozkazu Pv, začíná-li PMD jízdu na širé trati:





193.

Jak výpravčí zruší platnost pokynu o jízdě se zvýšenou opatrností přes přejezdy, pokud se strojvedoucí PMD ohlásí po ukončení manipulace PMD na trati výpravčímu přední stanice?





194.

Pokud není v místě návratu PMD umístěna návěst NEJKRATŠÍ DOBA PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI na vstřícném návěstidle s návěstí HRANICE PRO NÁVRAT VOZIDEL ZE ŠIRÉ TRATI, musí:





195.

Pokud oddílové návěstidlo, které je doplněno návěstí OČEKÁVEJTE OTEVŘENÝ PŘEJEZD, zakazuje jízdu nebo ukazuje pochybnou návěst:





196.

Za vlakem lze uskutečnit jako PMD jízdu speciálního hnacího vozidla:





197.

Jízda PMD za vlakem však není (kromě jízd ke zjištění příčiny nedojetí vlaku po této koleji do sousední dopravny, popř. je-li třeba odvézt z trati vlak nebo jeho část a kilometrická poloha vozidel není známa) dovolena mezi dopravnami, kde jsou nepřehledné úseky, má-li být posun uskutečněn až za takový úsek. Tyto úseky se uvedou v:





198.

Je-li při odvozu uvázlého vlaku nebo části vlaku z trati známa kilometrická poloha vozidel:





199.

Kdy smí strojvedoucí ohlásit výpravčím uvolnění koleje, je-li jízda PMD ukončena na vlečce nebo nákladišti?





200.

Výpravčí musí po příjezdu PMD dát výpravčímu sousední stanice:





      


• Zpět na stránku s výběrem testů SŽDC D1 •