• Zpět na úvodní stránku projektu •


      

Testové otázky z předpisu SŽDC Bp1


1.

Bezpečnostní hlídka a předsunutá bezpečnostní hlídka střežící zaměstnance při pracích na zařízení v nevyloučených kolejích je mimo jiné povinna:

2.

Bezpečnostní předpis SŽDC Bp1 je ve stanoveném rozsahu platný:

3.

Dopravní zaměstnanci v případě, že se domluvili s vedoucím prací na dorozumívání o pohybu vozidla přes pracovní místo na širé trati, jsou povinni:

4.

Dopravní zaměstnanci v případě, že se domluvili s vedoucím prací na dorozumívání o pohybu vozidla přes pracovní místo na širé trati, jsou povinni:

5.

Evidence plánovaných prací na zařízení vykonávaných CPS je prováděna:

6.

Instruktážní video k předpisu SŽDC Bp1 bylo v roce 2015 natáčeno v několika železničních stanicích. Mezi ně nepatří:

7.

Je zakázáno přecházet koleje:

8.

Jednou z podmínek pro bezpečnou práci se stroji pro zemní práce v těsné blízkosti provozované nevyloučené koleje je:

9.

Jízda na kole, motocyklu nebo jiném silničním dopravním prostředku v provozované dopravní cestě:

10.

Jízda silničních vozidel v uzavřených prostorách SŽDC je povolena:

11.

Chůze v provozované dopravní cestě smí být konána:

12.

Každý zaměstnanec je povinen:

13.

Kouřit na pracovištích a v jiných prostorách zaměstnavatele SŽDC, kde jsou vystaveni účinkům kouření také nekuřáci je:

14.

Maximální dovolená rychlost silničních vozidel na komunikacích v uzavřených prostorách SŽDC je:

15.

Mezi povinnosti zaměstnanců řídících posun a vedoucích posunových čet nepatří:

16.

Mezi základní povinnosti zaměstnanců SŽDC nepatří:

17.

Musí zaměstnavatel SŽDC zabezpečit, aby zaměstnanci SŽDC vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních?

18.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele SŽDC patří:

19.

Nouzové východy a únikové cesty musí:

20.

Opakované porušení ustanovení předpisu SŽDC Bp1 ze strany zaměstnance SŽDC lze považovat:

21.

Osamělý zaměstnanec při práci na zařízení (mimo vizuální kontroly a čištění a mazání výhybek, resp. při prohlídce výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek dopravním zaměstnancem v jeho obvodu volnosti vlakové cesty nebo posunovacím obvodu) musí být:

22.

Ostrovní nástupiště je součástí železniční dopravní cesty:

23.

Podlézat vozidla je dovoleno jen:

24.

Použití lehkých kolejových prostředků na provozované dopravní cestě je možné:

25.

Používání telekomunikačního zařízení při činnostech v provozované železniční dopravní cestě musí probíhat:

26.

Povinností zaměstnance, který provedl zápis o plánované práci na zařízení vykonávané CPS do počítačové aplikace je:

27.

Povinnost používání výstražných oděvů a výstražných vest při výkonu práce a při pohybu souvisejícím s přímým výkonem pracovních povinností v železniční dopravní cestě je dána:

28.

Prevence rizik:

29.

Procházet mezerami mezi vozidly je zakázáno v případě, pokud je vzdálenost mezi nimi menší než:

30.

Procházet mezerami mezi vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 10 m a není jistota, že vozidla nebudou uvedena do pohybu je:

31.

Prostor schodů a schodišť musí být:

32.

Pro účely předpisu SŽDC Bp1 je kolejiště definováno jako:

33.

Provádění vizuální kontroly osamělým zaměstnancem není povoleno na tratích, kde je maximální rychlost jízdy vozidel:

34.

Předáním bezpečnostního štítku se osamělý zaměstnanec nebo vedoucí prací odpovědnosti za svou bezpečnost nebo případně bezpečnost svých spoluzaměstnanců:

35.

Před očekávaným průjezdem drážních vozidel musí zaměstnanci zaujmout takové postavení:

36.

Při každé změně přístupových cest musí být zaměstnanci SŽDC vždy s těmito změnami:

37.

Při práci na zařízení prováděné osamělým zaměstnancem na širé trati se bezpečnostní štítek:

38.

Při práci na zařízení vykonávané pracovní skupinou v provozované nevyloučené dopravní cestě v kolejišti dopravny obsazené dopravním zaměstnancem se bezpečnostní štítek zpravidla:

39.

Při ruční obsluze úsekového odpojovače musí pověřený zaměstnanec použít:

40.

Při střežení pracovního místa prostřednictvím bezpečnostní hlídky je předávání informací o pohybu vozidel bezpečnostní hlídkou směrem k pracovnímu místu mobilním telefonem a telefonem GSM-R:

41.

Přístupové o ostatní cesty musí být:

42.

Při výkonu práce v blízkosti trakčního vedení bez dalších opatřeních musí zaměstnanci dodržet minimální vzdálenost od živých částí trakčního vedení:

43.

Přístupové cesty musí být zapracovány do:

44.

Sjednání podmínek práce na zařízení mimo jiné obsahuje:

45.

SŽDC vydala v roce 2015 instruktážní video k předpisu SŽDC Bp1. Průvodcem filmu je:

46.

V předpise SŽDC Bp1 se používá zkratka OOPP. Tato zkratka představuje:

47.

V současné době upravuje základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostorách SŽDC nebo na železniční dráze provozované SŽDC předpis:

48.

Varovná návěstidla označující pracovní místo pracovní skupiny na širé trati se nemusí stavět při splnění daných podmínek. Do těchto podmínek nepatří:

49.

Vedoucí prací je při pracích na zařízení povinen zajišťovat střežení pracovního místa:

50.

Vizuální kontrola je:

51.

Vstupovat do prostoru mezi rampu a železniční vozidlo je:

52.

Všichni zaměstnanci SŽDC jsou povinni při cestě do a ze zaměstnání používat:

53.

Výňatky z instruktážního videa k předpisu SŽDC Bp1 je možné mimo jiné shlédnout na:

54.

Za jízdy ponechávat u hnacích vozidel otevřené dveře do kabiny strojvedoucího je:

55.

Za práci na zařízení se nepovažuje:

56.

Za práci na zařízení ve smyslu předpisu SŽDC Bp1 se považuje:

57.

Za plnění úkolů v oblasti BOZP primárně odpovídají:

58.

Za rizikovou práci se považuje taková práce:

59.

Zdravotní způsobilost k práci se posuzuje u všech zaměstnanců SŽDC:

60.

Základní podmínkou veškeré práce na zařízení v provozované dopravní cestě je:

61.

Základním právním dokumentem řešící problematiku BOZP v rámci České republiky je:

62.

Zaměstnanci se musí po přestavení ručně přestavovaných výhybek nebo výkolejek:

63.

Zaměstnanci SŽDC musí:

64.

Zaměstnavatel SŽDC je povinen zajistit na každé pracoviště:

65.

Zaměstnanci SŽDC s trvalým pracovištěm v kolejišti skladových areálů a vleček SŽDC nemusí při své činnosti v tomto prostoru používat výstražné oděvy nebo výstražné vesty v době, kdy není uskutečňována jízda drážních vozidel:

66.

Zapsáním skutečného času sjednání podmínek práce na zařízení s CPS do počítačové aplikace Vstupy CPS dopravní zaměstnanec stvrzuje:

67.

Zkratka CPS používaná v předpise SŽDC Bp1 znamená:

68.

Změny a doplňky předpisu SŽDC Bp1 musí být projednány s gestorským útvarem, odborovými organizacemi a schváleny:

69.

Při zjištění nebezpečí nedostatků a závad, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, je zaměstnanec povinen toto oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, a to:

      


• Zpět na úvodní stránku projektu •